واحد برگزیده در هشتمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر ۹۱

واحد برگزیده در هشتمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر ۹۱ - 18/09/1391