بازدید گروه هنرمندان سینما درتور تخصصی جشنواره فیلم وعکس بیطار(سازمان دامپزشکی)

بازدید گروه هنرمندان سینما درتور تخصصی جشنواره فیلم وعکس بیطار(سازمان دامپزشکی) - 25/05/1396

بازدید گروه هنرمندان سینما درتور تخصصی جشنواره فیلم وعکس بیطار(سازمان دامپزشکی)