بازدید گروه هنرمندان سینما درتور تخصصی جشنواره فیلم وعکس بیطار(سازمان دامپزشکی)

بازدید گروه هنرمندان سینما درتور تخصصی جشنواره فیلم وعکس بیطار(سازمان دامپزشکی) - 25/05/13

بازدید گروه هنرمندان سینما درتور تخصصی جشنواره فیلم وعکس بیطار(سازمان دامپزشکی)