مخلوط گوساله ممتاز ۱ کیلوگرمی کشتار داخلی

مخلوط گوساله ممتاز ۱ کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: تگ
مخلوط گوساله ممتاز ۱ کیلوگرمی کشتار داخلی
مخلوط گوساله ممتاز ۱ کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1321500 ریال خرید محصول - قیمت 1242000 ریال

تگ