بازدید گروه دانشجویان علمی کاربردی شرکت تلاونگ

بازدید گروه دانشجویان علمی کاربردی شرکت تلاونگ - 22/09/1397

بازدید گروه دانشجویان علمی کاربردی شرکت تلاونگ از شرکت روناک پروتئین