بازدید ریاست محترم بیمارستان قلب از شرکت روناک پروتئین