بازدید جناب آقای جعفری از سپاه قدس رباط کریم از شرکت روناک پروتئین