بازدید مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی از شرکت روناک پروتئین