بازدید مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی جناب آقای ترکیان از شرکت روناک پروتئین