مراسم افتتاحیه رسمی شرکت روناک پروتئین در تاریخ 95/11/13