بازدید جناب آقای انوار به همراه دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات از شرکت روناک پروتئین