بازدید ریاست محترم بانک ملی و کارشناسان ارشد مالی در تاریخ 95825