بازدید ریاست محترم سرپرستی بانک تجارت و هیئت همراه در تاریخ 95/8/19