بازدید ریاست محترم سرپرستی بانک ملی جنوب تهران جناب آقای داوری و هیئت همراه از شرکت روناک پروتئین