بازدید ریاست محترم سرپرستی بانک ملی ایران و هیئت همراه از شرکت روناک پروتئین