بازدید جناب آقای سید رضا غلامی و دکتر رسولی دبیر انجمن صنفی از شرکت روناک پروتئین