بازدید جناب آقای محمد فیلی بازیگر سینما و تلویزیون از شرکت روناک پروتئین