بازدید مدیرکل سازمان دامپزشکی استان تهران-جناب آقای دکتر محمدیان