بازدید ریاست محترم سرپرسی بانک صادارت جنوب تهران و هیئت همراه از شرکت روناک پروتئین