بازدید مدیر روابط عمومی آبفای تهران از شرکت روناک پروتئین