بازدید ریاست محترم سرپرسی بانک صادرات جنوب تهران جناب آقای حسین سلامتیان و هیئت همراه از شرکت روناک پروتئین