بازدید معاون استاندار تهران جناب آقای عسگری از شرکت روناک پروتئین