بازدید نمایندگان فروشگاههای شهروند و رفاه در تاریخ 95/10/3