واحد برگزیده در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر 1392