واحد برگزیده در هشتمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر 1391